Thông báo

Thông báo mời chào giá về kế hoạch cho viên chức, người lao động của bệnh viện được giải trí tham quan du lịch

Bình luận