PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: BSCKI. Trương Trọng Lễ. Phó Trưởng phòng: CNQTKD. Từ Minh Tổng số nhân sự: 6 ( 02 Bác sĩ, 01 CNQTKD, 02 C...

Chi tiết