KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng Khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Tổng số nhân sự: 03 (01 BSCKI, 02 Cao đẳng điều dưỡng). Các hoạt độn

Chi tiết