KHOA KHÁM BỆNH

Phó Trưởng Khoa: BSCKI. Lê Thị Như Ái. Tổng số nhân sự: 03 (01 BSCKI, 02 Cao đẳng điều dưỡng). Các hoạt động tiêu biểu: Thực hiện các n...

Chi tiết