KHOA ĐIỀU TRỊ

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Cao Hùng Minh Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Thạch Trị Tổng số nhân sự: 42 (20 Bác sĩ, 22 Điều dưỡng) Các hoạt động tiê...

Chi tiết