PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phó Trưởng phòng: CNKT. Nguyễn Thanh Tuyến Tổng số nhân sự: 11 người (Cử nhân kế toán: 06, Cao đẳng 01, Trung cấp kế toán: 04 ). Các hoạt độ...

Chi tiết