PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: CNKT. Lê Thị Lẻ Phó Trưởng phòng: KS. Nguyễn Tấn Thành, CNĐD. Thạch Trị. Tổng số nhân sự: 11 người ( 01 Cử nhân kế toán, 02 Kỹ sư...

Chi tiết