Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp gas lạnh, nhớ lạnh bảo dưỡng kho lạnh

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp gas lạnh, nhớ lạnh bảo dưỡng kho lạnh số 430/QĐ-HHTM: 67-QDD_430UP

Bình luận