HH - Truyền MáuThông báo

Quyết định về việc quy định mức giá của một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu tại Bệnh viện, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Quyết định về việc quy định mức giá của một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu tại Bệnh viện, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long số 352/QĐ-HHTM: 17-QD352

Bình luận