Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện số 147/QĐ-HHTM: 18-QD_147

Bình luận