Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp ổ cứng, ram tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp ổ cứng, ram tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ số 369/QĐ-HHTM: 76-QD_369

Bình luận