Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa trang thiết bị, thuê dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa: 55-Dinhkem422

Bình luận