Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp dịch vụ du lịch năm 2024

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp dịch vụ du lịch năm 2024 => Đính kèm: 34-QD263

Bình luận