Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện số 205/QĐ-HHTM: 39-QD_205

Bình luận