Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện số 436/QĐ-HHTM: 68-QD_436UP

Bình luận