Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất sử dụng tại bệnh viện

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất sử dụng tại bệnh viện số 443/QĐ-HHTM: 74-QD_443

Bình luận