Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp quần áo bệnh nhân, drap, khăn lau tay, khăn lỗ, khăn vuông, khăn gói dụng cụ tại Bệnh viện

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp quần áo bệnh nhân, drap, khăn lau tay, khăn lỗ, khăn vuông, khăn gói dụng cụ tại Bệnh viện số 415/QĐ-HHTM: 92-415-QĐ

Bình luận