Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp Bộ lưu điện (UPS) cho Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp Bộ lưu điện (UPS) cho Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ số 373/QĐ-HHTM: 76-QD_373

Bình luận