Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

  • Tổng số nhân sự: 02 người ( 02 Cử nhân điều dưỡng)

Các hoạt động tiêu biểu:

  • Thực hiện các nhiệm vụ chung theo Quy chế bệnh viện năm 1997.
  • Tham mưu Lãnh đạo bệnh viện để xây dựng triển khai và giám sát các công tác điều dưỡng trong bệnh viện.
  • Thông tin liên hệ: dieuduonghhct@gmail.com

Bình luận