Phát đồ và Kỹ thuật mới

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Quyết định về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Huyết học – Truyền máu số 220/QĐ-SYT: QĐ14_DMKT220
  2. Quyết định phê duyệt bổ sung kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học và Truyền máu số 1845/QĐ-SYT: QĐ16_DMKT1845
  3. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Huyết học Truyền máu số 2715/QĐ-SYT: QĐ17_DMKT2715
  4. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Huyết học Truyền máu số: 257/QĐ-SYT: QĐ18_DMKT257
  5. Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ số 2344/QĐ-SYT: QĐ20_DMKT2344
  6. Quyết định về việc bãi bỏ danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ số 2453/QĐ-SYT: QĐ20_DMKT2453
  7. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ số 3567/QĐ-SYT: QĐ20_DMKT3567
  8. Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ số 528/QĐ-SYT: QĐ21_DMKT528
  9. Quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm virus test nhanh sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ số 1607/QĐ-SYT: QĐ1607_XN_COVID
  10. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ số 4158/QĐ-SYT: QĐ_DMKT4158

Bình luận