HH - Truyền Máu

Bảng giá thu viện phí bảo hiểm y tế

Bảng giá thu viện phí bảo hiểm y tế

Giá thu khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023.

Giá thu khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019.

=> Đính kèm bảng giá chi tiết: 18-Banggia

Bình luận