Thông báo

Thông báo mời báo giá thuê dịch vụ bảo trì sửa chữa các hệ thống, thiết bị để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện

Bình luận