Thông báo

Thư mời các nhà thầu xếp hạng I tham dự thương thảo Hợp đồng

=> Thư mời Gói số 1: TM_dinhkem_G1

=> Thư mời Gói số 2: TM_dinhkem_G2

Bình luận