Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất tại Bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 90-Dinhkem_1052

Bình luận