Thông báo

Quyết định về việc chỉ định thu gom, vận chuyển các loại chất thải là chai lọ, thủy tinh không nhiễm thành phần nguy hại

Quyết định về việc chỉ định thu gom, vận chuyển các loại chất thải là chai lọ, thủy tinh không nhiễm thành phần nguy hại số 428/QĐ-HHTM: 65- QD_428

Bình luận