Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư y tế (là trang thiết bị y tế)

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư y tế (là trang thiết bị y tế) số 426/QĐ-HHTM: 64-QD426

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện số 425/QĐ-HHTM: 64-QD425

Bình luận